Regulamin

Warunki

Uzyskując dostęp do tej szkoły, zgadzasz się na przestrzeganie tego regulaminu, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej szkole są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Wykorzystanie licencji

  • Zezwala się na czasowe pobranie jednej kopii materiałów dostępnych na stronie internetowej szkoły, wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie może:
  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • wykorzystywać materiałów w celach komercyjnych lub publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  • próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej szkoły;
  • usuwać z materiałów wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy;
  • udostępnić materiały innym osobom lub umieszczać kopi lustrzanych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym czasie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej szkoły są dostarczane “tak jak jest”. Szkoła nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto szkoła nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Szkoły, nawet jeśli Szkoła lub przedstawiciel szkoły został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej szkoły mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Szkoła nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Szkoła może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Szkoła nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

Linki

Szkoła nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza polecenie danej witryny ze strony szkoły. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Warunki korzystania i modyfikacje witryny

Szkoła może zmienić niniejszy regulamin na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnego Regulaminu.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową szkoły podlegają przepisom jurysdykcji miejscowej właściciela, bez względu na miejscowe przepisy kolizyjne użytkowników

Copyright © 2023 przychodpasywny.pl.